Faarfannaa durii

faarfannaa durii Faarfannaa Haaraa Afaan Oromoo 2018 . Faarfannaa 56 mata-duree yookaan 1Sam. 2. Faarfataa Taayyee Baqqalaa Best Afaan Oromoo Mezmur Collection. Click here to login. 2 Akkuma aarri badutti, ariʼii isaan balleessi; Akkuma gagaan ibidda duratti baqutti, Hamoonnis Waaqayyo duraa haa badan. Ani garuu, nan guddaadhe osoo hin tannee nan dhaladhee. Gaaddisa Isa Hundumaa Dandaʼuu jala ni bula. Tags: faarfannaa, galaana, kan, waangaarii777, isiniif, guyyaan, admin, http, guyya, maxxansudha, durii, telegram channel, channel review Products Related to Galaana Faarfannaa 🎸 ️🎼 Channels Related to Galaana Faarfannaa 🎸 ️🎼 Faarfannaa 23 kan barreesse, Daawit isa ijoollummaa isaatti tiksee turee fi yeroo booda immoo mootii saba Israaʼel durii ture dha. Yoo Ifaajan Gati Dhamaati Ufii Ni Argatu. Sep 14, 2021 · Abduun YouTubii Irraa Ji’atti Dolaara Ameerika $204-3000 Ni Argataa Kana Jechuun Qarshii Itoophiyaa 9,384–138,000 Ni Argataa. Faarfannaa Haaraa Protestant 2019 Faarfannoota durii Afaan Oromoo walitti fufaa 2021 Non stop old Afan Oromo gospel songs mp3 . K. Oct 18, 2017 · Weellisaa Haacaaluun walleewwan quuqqaa ummataa himan weellisuun gurra horateera. . com Seenaa Kaawoo Gadaa Oromiyaa Duudhaa Sirna Gadaa Oromiyaa jajjabeessuu ilaalchisee miseensoonni Akkaadaamii ''Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaate hundinuu garakoo koottaa! Ani boqonnaa isiniifan kenna mat 11:28 Channel kun channel Hafuuraa Gooftummaan YESUUS ittin lallabamu qofaadha. 3 Sababiin isaas, inni kiyyoo isa simbira qabatu sanaa jalaa, Golfaa badiisa guddaa fidu irraas si oolcha. 'Afaan beekumsa haaraa argachuuf furtuudha' - Dubartii Chaayinaa Afaan Amaaraa barsiistu Maqaanshee Nig Chuungaay jedhamti. Sirba Durii Hora Ambo band 1st Album songsSirboota Durii Baandii Hora Amboo Albama 1ffaa mp3. Sponsored. Select the video/audio format you want to download, then click "Download" button Faarfannoota durii Afaan Oromoo walitti fufaa 2021 Non stop old Afan Oromo gospel songs mp3 . 8:13 fi 1Sen. Feb 20, 2013 · Oddu durii mitti atti annaf duhunkee. Magarsaa Baqqalaa Faarfannaa Afaan Oromoo haaraa 2018 . Ergi Addunyaa Haaraa Keessatti Of Ilaali. 23-27 fi saanduqa 8B. 2 Ani Yihowaadhaan, “Ati iddoon kooluu itti galuu fi dahoo koo, +. Buufadhu Filannaawwan viidiyoo buufachuuf qabdu. ) Kanaaf Yihowaa duratti garaa guutuu hamma qabaattetti, inni matumaa abdii sitti hin kutatu. Search About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Faarfannaa Afaan Oromo Download . Related Videos. Bikila kebede Daoo Koo Biqilaa Kabbadaa Faarfannaa afaan oromoo Haaraa . Feb 09, 2016 · Naa’ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra’ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba’aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda . FAARFANNAA Faarfannaawwan Addaa Sabtaayitilii Argisiisi. 8 key. KAAWOO GADAA NATIONAL GADAA ASSEMBLY OF OROMIA Anaa 8 Konyaa 10 • Finfinnee, Oromia • E-mail: NGAO@yahoo. Faarfannaa. Farffannaa Afaan Oromoo. Faarfannaa Haaraa . pin. Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa Youtube. Yaada Xumuraa (Daq. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa . Akka Gumichaaf Barbaachisutti Itti Fayyadamaa: (Daq. . sirba haara duri oromo 2021 تحميل واستماع mp3 mp4 Baay Ee Ajaa Iba New Afaan Oromo Gospel Song Yadesa Shiri Solomon Alemu Betel Regasa A2021, Make use of your locale Near themselves and their individual Home windows, and hold off the closing in their app Accessibility your Connection to the internet Make use of your music library backgroundMediaPlayback Use info stored on an external storage product Access your Connection to the internet and . Faarfannaa Afaan Oromoo Durii Mp4 HD Video WapWon. Instructions. 4. 43. 2018 · New Afaan Oromoo Gospel Mezmur 2018 Nuf Keni . 2K views · May 26 . sirba haara duri oromo 2021 تحميل واستماع mp3 mp4 Caqasoota Kitaaba Qulqulluu Ibsi Irratti Kenname Meeshaalee Kitaaba Qulqulluu Qoʼachuuf Gargaaran Nagaa fi Gammachuu About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . — Faarfannoota Durii Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa 2021 2013 Faaruu Waltaaneet Ittiin Eebbifama, Make use of your site Close by themselves as well as their very own Home windows, and hold off the closing of their app Obtain your Connection to the internet Make use of your music library backgroundMediaPlayback Use info stored on an external storage unit Accessibility your Connection to the . Jun 5, 2021 - Oromo music, culture, history and current affairs in video. sirba haara duri oromo 2021 تحميل واستماع mp3 mp4 Caqasoota Kitaaba Qulqulluu Ibsi Irratti Kenname Meeshaalee Kitaaba Qulqulluu Qoʼachuuf Gargaaran Nagaa fi Gammachuu Baay Ee Ajaa Iba New Afaan Oromo Gospel Song Yadesa Shiri Solomon Alemu Betel Regasa A2021, Make use of your locale Near themselves and their individual Home windows, and hold off the closing in their app Accessibility your Connection to the internet Make use of your music library backgroundMediaPlayback Use info stored on an external storage product Access your Connection to the internet and . 139. Faarfannaa Haaraa 2012 . Kadhannaa Galataa. x. 91 Namni iddoo iccitii Isa Hundaa Olii keessa jiraatu +. Kunni hinmofu’uu yeroo marra harraa. Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa Youtube . Caqasoota Kitaaba Qulqulluu Ibsi Irratti Kenname Meeshaalee Kitaaba Qulqulluu Qoʼachuuf Gargaaran Nagaa fi Gammachuu About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Ergi Kadhannaa Galataa. 3) Faarfannaa 107 fi Kadhannaa (Faarfannaa 79:1) Namoonni lubbuudhaan oolanis biyyasaanii ishee ona bineensonni itti galan taʼuuf jirtu dhiisanii boojuudhaan Baabilonitti geeffaman. Ayyaanni kunis uumama addunyaatiin dura karaa Kiristoos Yesuusiitiin nuu kenname. ዘልለው ለመሔድ . Lammii Chaayinaa yoo taatu, isheen garuu wallakkaan lammii Itoophiyaatii . تحميل. You must be logged in to upload. No results available. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta’an argattu. top DA: 10 PA: 44 MOZ Rank: 63. Deebiʼanii ni jiraatu. Hedduun namaa kana isaaf sodaatanis, waan ummata keessa jiru sirbuuf eeyyama eenyuuyyuu hin barbaadu jedha. The simple meaning of the song is that ' Even if world is in turmoil and fear, we stand strong and do not worry because we have stronghold (God)for our life. Nov 04, 2014 · WASHINGTON DC — Fiilmiin afaan Oromoo haaraan kan mata dureen isaa Qurxama jedhu dhiyeenya kana eebbisamee jira. Waaqa koo isan itti amanamu dha” + nan jedha. Faarfannaa 34 mata-duree yookaan 1Sam. 06:46 Oromo Gospel:Yaadasaa Shirii/ Na Dagattee Hin Beektu 2012. ''Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaate hundinuu garakoo koottaa! Ani boqonnaa isiniifan kenna mat 11:28 Channel kun channel Hafuuraa Gooftummaan YESUUS ittin lallabamu qofaadha. faarfannaa afaan oromoo haaraa 2018 Gartuu Farfattoota . Maalummaan akkaakuu hiika kanaa, yoo ilaallamu, mala jecyoonni adda addaa himoota sirrii ta’an ijaaruuf walitti qinda’aniidha. (1 Saamuʼel 17:34, 35; 2 Saamuʼel 7:8) Faarfannaan kun Yihowaan akkuma tikseen tokko hoolota isaatiif godhu, tajaajiltoota isaa akka geggeessu, akka sooruu fi akka haaromsu ibsuudhaan jalqaba. 1:6:17. com Seenaa Kaawoo Gadaa Oromiyaa Duudhaa Sirna Gadaa Oromiyaa jajjabeessuu ilaalchisee miseensoonni Akkaadaamii Sep 14, 2021 · Abduun YouTubii Irraa Ji’atti Dolaara Ameerika $204-3000 Ni Argataa Kana Jechuun Qarshii Itoophiyaa 9,384–138,000 Ni Argataa. Fiilmiin kun seenaa jaalalaa irratti kan hundaa’e si’a ta’u ergaan isaa garuu jaalalli walii yaaduu wal tumsuu fi wal gargaaruu akka ta’e ibsa jedha directorri fiilmichaa fi fiilmii kana keessattis taatoo ta’uun kan hirmaate dargaggoo Getachew Niguse Gobbuu. #Faarfannaa Afaa SOOMA Sooma jechuun qaamni keenya waan barbaadu hundarraa dhorkamuu yookiin nama kan hawwisiisu hunda dhiisuu jechuudha. SOOMA Sooma jechuun qaamni keenya waan barbaadu hundarraa dhorkamuu yookiin nama kan hawwisiisu hunda dhiisuu jechuudha. Faarfannaa Haaraa. #Leave comment and like. “Faarfannaa Galaanaa” Barreeffama Durii, Bara Dheeraa Gidduusaanii Ture Duuche CICCITAAN maraa Caaffata Qulqullaa’oo afaan Ibrootaa Dh. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Oromoon bara durii kaasse iyyuu kan inni dhiphaacha turees ormoottaan qofaa osoo hin tannnee Oromoo dhumaa obbolleessaa isaanittinii. Bara durii turani. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Mar 12, 2013 · 2 Ximootewoos 1: sababii kaayyoo isaatiifi sababii ayyaana isaatiif nu fayyisee gara jireenya qulqulluutti nu waame malee sababii hujii nu hojjanne kamiifiyyuu miti. New Oromo Walagga Music 2019 mp3. #SUBSCRIBE GOCHUUN MAATII CHAANAALII KANAA TA'AA!Faarfannaawwaan durii kan baay'ee humna qabanii fi kan dhaggeeffatamii hin quufamne, kan dhaloota dhufuuf ba. Akka naa hubbaattu shakkii hin qabu. Addunyaa Haaraa Keessatti Of Ilaali. 21:10 (Daawiti akkamitti Geetitti akka argame) c. 28:9. Jul 22, 2019 · --Faarfataa Bafiqaaduu ammaa fi durii--Gaafan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Naqamteetti barun yeroo jalqabaa faarfannaa Bafiqaaduu dhaga'e. Faarfannaa Afaan Oromo Songs Addeddate 2017-03-25 10:08:10 External_metadata_update 2019-03-11T01 . مشاهدة. Ani dhaloottan oromoodha. Ameeeeeeeeeen Ameeeeeen waaqayyoo tokkoillee hin shakamuu Ammana koo siin ce eraa goftaaa koo ulfadhuu goftaa harkaa goftaa hunduma caalaa namtii tolaa uuuuuuuuffffffffffff ulfadhuu Abiyee koo natii tolee maqan kee ebbifami garabichaa goftaa kanuman calatii darabii demmii hangaa dhumaa Caqasoota Kitaaba Qulqulluu Ibsi Irratti Kenname Meeshaalee Kitaaba Qulqulluu Qoʼachuuf Gargaaran Nagaa fi Gammachuu Baay Ee Ajaa Iba New Afaan Oromo Gospel Song Yadesa Shiri Solomon Alemu Betel Regasa A2021, Make use of your locale Near themselves and their individual Home windows, and hold off the closing in their app Accessibility your Connection to the internet Make use of your music library backgroundMediaPlayback Use info stored on an external storage product Access your Connection to the internet and . D Jaarraa torbaffaa ykn saddeettaffaa booda barreeffame, Caamsaa 22, 2007, Muuziyamii Israa’el Yerusaalemitti argamutti argisiisaaf dhihaatee ture. 14-09-2021 VOA60 America- Nuclear envoys from the United States, Japan and South Korea attended a three-way meeting in Tokyo Tuesday Abbootii durii waaqeffachuun karaawwan garabiraadhaanis ni mulʼata. Itti Fufi. Kunnis, Oromoon durii irraa kaasse kan isaatti baqattee dabarsee hin laattu ni guuddiffata. Faarfannaa Durii (KUTAA 4FFAA) Faarfataa Baacaa Bayyanaa; Farfannaa Afaan Oromoo Haaraa 2020; Faarfannaa Afaan Oromoo Adda Addaa ( Collection ) With Lyrics 2017 Video By MO*AA Faarfannoota durii#Faarfannaa Afaan oromoo haaraa 2021 . #WAKJIRATUBE brings you Oromo gospel songs from Ethiopia. Sabtaayitilii Argisiisi. Mar 25, 2017 · Faarfannaa Afaan Oromo Songs. 720p (MP4 41 MB) 480p (MP4 21 MB) 360p (MP4 16 MB) 240p (MP4 5 MB) MP3 (7 MB) Deebiʼi. Taayyee Baqalaa #3 Full Album Oromo Gospel Song. Thank you for Watching and subscribe for more gospel songs Faarfannoota Afaan Oromoo garaa garaa su. FAARFANNAA AFAAN OROMOO HAARAA 2018/19 DIDEE ULFINNI NA . Youtube. 21:10 (maqaa mooticha Filisxeemiin) b. Sirboota Durii #Clasic. #SUBSCRIBE GOCHUU HIN DAGATINAA!!!!Faarfannaawwaan durii kan baay'ee humna qabanii fi kan dhaggeeffatamii hin quufamne, kan dhaloota dhufuuf baay'ee barbaach. Upload to Internet Archive. 01. See more ideas about music, culture, history. Ameeeeeeeeeen Ameeeeeen waaqayyoo tokkoillee hin shakamuu Ammana koo siin ce eraa goftaaa koo ulfadhuu goftaa harkaa goftaa hunduma caalaa namtii tolaa uuuuuuuuffffffffffff ulfadhuu Abiyee koo natii tolee maqan kee ebbifami garabichaa goftaa kanuman calatii darabii demmii hangaa dhumaa Baay Ee Ajaa Iba New Afaan Oromo Gospel Song Yadesa Shiri Solomon Alemu Betel Regasa A2021, Make use of your locale Near themselves and their individual Home windows, and hold off the closing in their app Accessibility your Connection to the internet Make use of your music library backgroundMediaPlayback Use info stored on an external storage product Access your Connection to the internet and . 1. November 13, 2020 · Trump Dance - Nan Iyya. “Faarfannaa Galaanaa” Barreeffama Durii, Bara Dheeraa Gidduusaanii Ture Duuche Barreeffamoota Afaan Oromoo (2000-2021) Apr 29, 2017 · Abbaa Taayitaa By Yaadasaa Shirii Faarfannaa Oromoo 2012. Wapwon. Search Abdullaahii Jirmaa. Arega Jimansa . Geggeessaa muuziqaatiif. Irra Irra Keessa : Abrahaam Tarree Faarfannaa Haaraa 2021. faarfannaa afaan oromoo befikadu bekele durii. Senaa darbeesi mitti hojjin atti hojjatee. Faarfannaa Daawit. Faarfannaa Haaraa 2019 . Hanna Girma Galatomi . 829829. 18 Yesus galgala duʼuusaa dura turetti, kadhannaa ergamootasaa amanamoo 11f godherratti, ‘Isa hamaattii isaan eegi’ jedhee ture. Select the video/audio format you want to download, then click "Download" button FAARFANNAA AFAAN OROMOO HAARAA 2018/19 DIDEE ULFINNI NA . Jun 03, 2016 · Faarfannaa. Download, Listen and View free Faarfannaa Durii (KUTAA 4FFAA) . About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . com DA: 15 PA: 6 MOZ Rank: 26. Bani. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Please subscibe for more Oromo Gospel songs! This is Oromo gospel song from Ethiopia. new protestant mezmur 05. Faarfannoota durii Afaan Oromoo walitti fufaa 2021 Non stop old Afan Oromo gospel songs mp3 . (BUUSAA) Amantiidhaan, abdii koo nan ilaala. ATI NARRAA HIN FAGAATIN Faarfataa Gurmeessaa Faarfannaa Afaan Oromoo . nuhogobana dubbii dhugaa baruuf. 18:12 wal bira dorgomsiisuuf rakkoo jiru argisiisa, lakkoofsa diina isaati ajjeefaman kan ilaalatu. Click "Start" button to begin converting process. a. Search by name or directly paste the link of video you want to convert. Faarfannaa 58. GADISA KITILA. Ibsi Faarfannaa 60 kan isaan argisiisan 2Sam. Yeroon Yuuniversiitii Wallaggaa seenuu ammoo ' Hayyuu Har'aa Borii Waaqa dhugaa kan akkakee hin jiru ulfaadhukaa!!' faarfannaa jedhuun Bafiqeen as ba'e. (Akkamin Ta`ee jedhee) - YouTube. Faarfannaa Afaan Oromoo Durii . Amantiidhaan ciman. Faarfataa Baacaa Bayyanaa MP3, Video and Lyrics. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Midhaan erga bilcheessanii boodas, tarii abbootiin durii yoo dhufan nyaata akka keessaa argataniif xuwwee keessatti midhaan xinnoo hambisu. 15. #FaaruuWaltaanet brings to you #Oromo #Gospel songs and educational videos; Thank you for watching and #subscribing. FAARFANNAA WAAQEFFANNAA WALITTI FUNAANAME. Faarfannaa Durii (KUTAA 4FFAA) Faarfataa Baacaa Bayyanaa; Farfannaa Afaan Oromoo Haaraa 2020; Faarfannaa Afaan Oromoo Adda Addaa ( Collection ) With Lyrics 2017 Video By MO*AA “Faarfannaa Galaanaa” Barreeffama Durii, Bara Dheeraa Gidduusaanii Ture Duuche Barreeffamoota Afaan Oromoo (2000-2021) Hiikni caaslugaa isa dhiphaan maalummaa caaslugaa isa durii qofa osoo hintaane, kaayyoo, tooftaafi xiyyeeffannoo afaan barsiisuu duubatti hafaa hojii baruuf barsiisuu afaanii kan haalaan ibsuudha. Share. Karaa biraatiin nyaataa fi dhugaatii barbaachisu irraa yeroo muraasaaf (murtaa’eef) of qusachuu (turuu) fi cubbuu adda addaa hojjechuu guutummaa guutuutti dhiisuun fedhii foonii fedhii lubbuutiif abboomsisuu jechuudha. Download, Listen and View free Guutuu Shifarraa "Dhugaa kee" Faarfannaa Haaraa afaan oromoo 2013/2020 , Gutu shifera new song . Download, Listen and View free Faarfannaa Addatti #Goota Wangeelaa Faar. 15) Qoʼannaa Kitaaba Qulqulluu Gumii: (Daq. Sirba Durii Hora Ambo band 1st Album songsSirboota Durii Baandii Hora Amboo Albama 1ffaa mp3 . 30) rr boq. 68 Waaqayyo haa kaʼu, diinonni isaa haa bittinnaaʼan, Warri isa jibbanis isa duraa haa baqatan. Try another search. MACAAFNI Faarfannaa geggeessaa hafuura qulqulluutiin kan barreeffameefi waaqeffattoonni Yihowaa bara durii itti fayyadamaa turanidha. Farfannaa Afaan Oromoo Haraa 2017 far. jw2019 34:8) When King David of ancient Israel was a shepherd boy, Jehovah saved him from the attacks of wild animals . Faarfannaa Afaan Oromo Songs free download - Afaan Oromo Dictionary Offline, Holy Bible in Afaan Oromo, Quran translation in Afaan Oromo, and many more programs Faarfannoota Durii Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa 2021 2013 Faaruu Waltaaneet Ittiin Eebbifama, Make use of your site Close by themselves as well as their very own Home windows, and hold off the closing of their app Obtain your Connection to the internet Make use of your music library backgroundMediaPlayback Use info stored on an external storage unit Accessibility your Connection to the . Fakkeenyaaf, namoonni tokko tokko dhugaatii alkoolii dhuguusaanii dura, abbootii duriitiif xinnoo lafatti irraa gad naqu. Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa Kan Bara 2019. 1:34. Sirboota Afan Oromo Haaraa Sirba New 2017 2018 Afaan Oromoo is the fourth most widely spoken language of Africa, after Arabic, Hausa and Swahili. 3. Amma fanno du’atti naa mararsifatee. Waggaatti Immoo $2500-$39,000 Qarshii Itiyoophiyaatti 115,000 -1,794,000 Kuni Maallaqa Guddaadha. Sep 11, 2020 · Faarfannaa Haaraa. Faarfannaan jara kanaa ni ba'e Kunoo 😂😂. < Oromiffa. Baay Ee Ajaa Iba New Afaan Oromo Gospel Song Yadesa Shiri Solomon Alemu Betel Regasa A2021, Make use of your locale Near themselves and their individual Home windows, and hold off the closing in their app Accessibility your Connection to the internet Make use of your music library backgroundMediaPlayback Use info stored on an external storage product Access your Connection to the internet and . 66 Comments 164 Shares. Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa 2019 Download, Listen and View free Faarfannaa Addatti #Goota Wangeelaa Faar. Faarffannaa Afaan Oromoo befikadu bekele megersa bekele. —1 Sen. Faarfannaa Afaan Oromoo Haaraa . Abdullaahii Jirmaa. Topics Faarfannaa Afaan Oromo Songs. Mallasee MP3, Video and Lyrics. +. Walaloo Faarfannaa Afaan Oromoo (Oromiffa Mezmur Lyrics) From WikiMezmur, the free amharic mezmur lyrics database. Abdii dhugaas qabu. 720p (MP4 29 MB) 480p (MP4 16 MB) 360p (MP4 10 MB) 240p (MP4 4 MB) MP3 (5 MB) Deebiʼi. Akkasumas, faarfannaawwan qulqulluu 150 kan qabate yeroo ta’u, waaqeffannaa mana qulqullummaa Yerusaalem jiru keessatti Yihowaadhaaf dhihaatuuf akka ta’utti muuziqaadhaan kan qindaa’e ture. 5:42. faarfannaa haaraa afaan oromo. Karaa link @hacalud nu qunnamuu dandeessu Feb 17, 2014 · (Faarfannaa 103:8, 9 dubbisi. September 11, 2020 ·. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Faarfannaa Afaan Oromoo Collections . Faarfannaa haaraa Afaan oromoo 2017 Far. faarfannaa durii

Print Friendly, PDF & Email